ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถปั้นจั่น 12 ชั่วโมง2020
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง3030
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2120
รวม 7170