ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง3029
2การเชื่อมทิก 30 ชั่วโมง2121
3การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบVRFชั้นสูง 30 ชั่วโมง1717
4สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1 30 ชั่วโมง3030
5การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อจำหน่ายในยุคดิจิทัล 30 ชั่วโมง2525
รวม 123122