ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมทิก 30 ชั่วโมง2121
2การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง3029
3สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1 30 ชั่วโมง3030
4การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อจำหน่ายในยุคดิจิทัล 30 ชั่วโมง2525
5การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบVRFชั้นสูง 30 ชั่วโมง1717
รวม 123122