ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1นักพัฒนาผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ 12 ชั่วโมง4040
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง6060
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4545
รวม 145145