ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง3030
2การจัดการโลจิสติกส์ในภาคบริการ 12 ชั่วโมง2121
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2121
รวม 7272