ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 ชั่วโมง2121
2การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 30 ชั่วโมง2020
3การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2017
4การประกอบอาหารพื้นเมืองสกลนคร (คำข้าว ละเบ๋อ) 30 ชั่วโมง2020
รวม 8178