ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง3737
2เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2222
3สาขาเทคนิคปฏิบัติการทำหน้างานให้อยู่ในสภาพที่ควบคุมได้ 12 ชั่วโมง2222
รวม 8181