ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง1616
2เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ชั่วโมง2824
3การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2221
รวม 6661