ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ระบบ IoT ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
2การประยุกต์ใช้งาน Arduino 30 ชั่วโมง2525
3การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
รวม 6565