ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 ชั่วโมง2218
2การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ชั่วโมง2312
รวม 4530