ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 30 ชั่วโมง4646
2การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง6649
3การใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง1616
รวม 128111