ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX / UI) 30 ชั่วโมง2020
2การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040