ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง6059
2Advance Excel 2010 30 ชั่วโมง4038
3การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง2020
4เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ชั่วโมง4036
รวม 160153