ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง6059
2เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ชั่วโมง4036
3การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง2020
4Advance Excel 2010 30 ชั่วโมง4038
รวม 160153