ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง9090
2การใช้ PDCA เพื่อการพัฒนางานและลดต้นทุน 12 ชั่วโมง2020
3ผู้ควบคุมคลังสินค้า 12 ชั่วโมง2020
4การทํา Video Content Marketing & Production ด้วย Application 12 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง6060
รวม 210210