ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเบเกอร์รี่ 30 ชั่วโมง2020
2บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2019
3การพัฒนาทักษะพนักงานบริการสู่ความเป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2121
4การจัดการท่องเที่ยวชุมชน นวัตวิถีฯ 30 ชั่วโมง2020
รวม 8180