ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2020
2นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง2016
3การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 30 ชั่วโมง2019
รวม 6055