ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์รองรับเกษตรอัจฉริยะ 30 ชั่วโมง3836
2การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง2118
3การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง2626
4การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2520
รวม 110100