ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2525
2เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง2727
3การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2019
รวม 7271