ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 ชั่วโมง2020
2การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ชั่วโมง2323
รวม 4343