ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 30 ชั่วโมง2525
2ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง4948
3การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2525
4การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4141
รวม 140139