ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2323
2บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง6461
3การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชั่วโมง77
รวม 9491