ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เครื่องมือเพ่ิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สู่ SME 4.0 12 ชั่วโมง3232
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง4040
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง3232
รวม 104104