ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง2020
2การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
3การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
4ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2018
รวม 8078