ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย 30 ชั่วโมง2020
2ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ชั่วโมง2020
3บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2525
รวม 6565