ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 30 ชั่วโมง4036
2การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoTเพื่อการปลูกพืช 30 ชั่วโมง2020
รวม 6056