ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมง2323
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง4942
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2323
รวม 9588