ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
2พนักงานบริการอาหารเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2219
3นักเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 ชั่วโมง2019
รวม 6258