ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง4949
2การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง2218
3การประยุกต์ใช้งานInternetofThingsในชีวิตประจำวันสำหรับบ้านอัจฉริยะ 30 ชั่วโมง3431
4การประยุกต์ใช้งานInternetofThings(IOT)ในชีวิตประจำวัน 30 ชั่วโมง4138
5เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ชั่วโมง3629
6การพัฒนาโปรแกรมแบบ GUI ด้วยภาษา Python 30 ชั่วโมง3432
รวม 216197