ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ชั่วโมง3629
2การประยุกต์ใช้งานInternetofThings(IOT)ในชีวิตประจำวัน 30 ชั่วโมง4138
3การพัฒนาโปรแกรมแบบ GUI ด้วยภาษา Python 30 ชั่วโมง3432
4การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง4949
5การประยุกต์ใช้งานInternetofThingsในชีวิตประจำวันสำหรับบ้านอัจฉริยะ 30 ชั่วโมง3431
6การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง2218
รวม 216197