ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทอผ้าลายขอพระราชทาน 12 ชั่วโมง2020
2วิธีแก้ปัญหาแบบ 8D เบื้องต้น 12 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง9090
4เทคนิคการใช้เครื่องมือในการประมวลผลการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการสูญเสียในงานบริการ 0 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
6เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง5050
รวม 220220