ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง3232
2การทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสินค้าการเกษตร 12 ชั่วโมง2121
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2121
รวม 7474