ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างจัดสวน 30 ชั่วโมง2016
2การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2016
3สาขา เทคนิคการสอน สำหรับวิทยากรภายนอก 30 ชั่วโมง2824
รวม 6856