ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2924
2เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ชั่วโมง2015
3การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโมง2713
รวม 7652