ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโมง2713
2การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2924
3เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ชั่วโมง2015
รวม 7652