ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชันโรงเพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 12 ชั่วโมง2121
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง3535
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2121
รวม 7777