ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 ชั่วโมง3717
2ไคเซ็น(KAIZEN)เพื่อพัฒนาระบบงานและเพื่อลดต้นทุน 30 ชั่วโมง2621
3การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง2522
รวม 8860