ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง6060
2เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4241
3การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง2020
4การบริหารจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินค้า 12 ชั่วโมง2221
รวม 144142