ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำVideoContentMarketing&Productionด้วยApplicationบนสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง227
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือและหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง1610
3การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง2924
4การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง208
5การสร้างงานศิลปะดิจิทัล NFTs Crypto Art 30 ชั่วโมง4022
รวม 12771