ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง9055
2เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 12 ชั่วโมง6060
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง6060
รวม 210175