ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง3028
2การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชั่วโมง2014
3การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2524
4การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชั่วโมง4545
รวม 120111