ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง3434
2การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น และเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด 12 ชั่วโมง2525
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
รวม 7979