ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2424
2ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2017
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง3230
รวม 7671