ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน ระดับ1 30 ชั่วโมง2319
2ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง99
3ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง3029
รวม 6257