ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พื้นฐานการออกแบบระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 30 ชั่วโมง5046
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง6759
3เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ชั่วโมง2215
4การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2620
รวม 165140