ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ใช้ Simatic TIA Portal และ ระบบ IoT 30 ชั่วโมง3328
2การออกแบบโปรแกรมระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 30 ชั่วโมง4946
3การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2222
รวม 10496