ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเป็นผู้ประกอบกิจการยุคดิจิทัลและการสร้างยอดขายผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ 12 ชั่วโมง2727
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง4133
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2323
รวม 9183