ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง200
2การปรับปรุงการปฏิบัติงานและลดของเสียในกระบวนการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 12 ชั่วโมง2626
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง9230
4การบริหารจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินค้า 12 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง8786
รวม 245162