ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2525
2เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง2214
3นักเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 ชั่วโมง3333
รวม 8072