ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress 30 ชั่วโมง2410
2การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 30 ชั่วโมง218
3ผู้ดูแผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์ 30 ชั่วโมง2314
4การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง6755
รวม 13587