ประจำวันที่ 25 กันยายน 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2010
2บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2525
3สาขาเทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง2524
รวม 7059