ประจำวันที่ 19 มกราคม. 2564

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน