ประจำวันที่ 18 มกราคม. 2564

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 18 ชั่วโมง3434
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 ชั่วโมง2323
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 18 ชั่วโมง22

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3131
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร2322
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์22