ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 15 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 วัดปลักปรือ ม.1 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 25 25